REKRUTACJA 2017/2018

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki:


- w Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli:

 

 TECHNIK ELEKTRORADIOLOG - forma dzienna (2,5 roku nauki )

TECHNIK MASAŻYSTA - forma dzienna (2 lata nauki)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - forma dzienna (2 lata nauki)

 

- w Policealnej Szkole Medyczno - Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli:

 

 OPIEKUN MEDYCZNY - forma zaoczna (1 rok nauki)
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - forma zaoczna (1 rok nauki)
 TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - forma zaoczna (2 lata nauki)

         Forma dzienna pięć razy w tygodniu

Forma zaoczna co dwa tygodnie w piątek i sobotę. 

Dodatkowe informacje o kierunkach znajdują się w dziale kierunki kształcenia

Do klasy I na każdy kierunek kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • - posiadają średnie wykształcenie, matura nie jest wymagana,
  • - posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań    
      podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie (skierowanie do lekarza należy pobrać

      w sekretariacie szkoły).

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do szkoły (do pobrania)
  • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej – ORYGINAŁ
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań   podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie
  • 3 fotografie podpisane na odwrocie.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest systemem tradycyjnym. Dokumenty należy składać
w sekretariacie Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego

 i Ustawicznego (I piętro) przy ul. Staszica 5 w Stalowej Woli w godz. 8.00 - 16.00

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

29.05 – 14.06.2017 r.

Składanie dokumentów na wybrany kierunek kształcenia

29.05 – 30.06.2017 r.

Rozpatrywanie wniosków
o przyjęcie do szkół

3.07.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

3 – 5.07.2017 r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do Szkoły poprzez dostarczenie oryginału ukończenia szkoły średniej/świadectwa dojrzałości

7.07.2017 r.

do godz. 1200

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
(wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia)

1 – 31.08.2017 r.

Składanie dokumentów na wybrany kierunek kształcenia

31.08.2016 r. godz.14.00

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymagane warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w art. 20g ust. 2, p. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność dziecka kandydata
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata


Kryteria te mają jednakową wartość  i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

 Absolwenci po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Kształcenie obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt salach przedmiotowych.

Praktyki zawodowe organizuje szkoła.

 

 

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design