OPIEKUN MEDYCZNY (KIERUNEK ZAOCZNY)

Okres trwania nauki: 1 rokWarunki przyjęcia:

 
1)   złożenie dokumentów;
  2)   przyjęcia bez egzaminów wstępnych.

  

Wymagane dokumenty:
 
 
1)  podanie;
  2) 3 zdjęcia;
  3) świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (orygianał);
  4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie opiekun medyczny.

  

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:

- rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
- współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą       chorą i niesamodzielną;
- pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
- opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
- wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej;
- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych  
  z odżywianiem,  w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów  
  ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, a także w adaptacji do zmian związanych  
  z przewlekłą chorobą lub starością
;
- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną i zespołem    
  opiekuńczym;

- udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
- udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
- popularyzować zachowania prozdrowotne;
- radzić sobie ze stresem;
- porozumieć się za pomocą języka migowego; .
- dokumentować wykonane zabiegi higieniczne;
- obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
  dezynfekować narzędzia;
- zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Perspektywy zatrudnienia:

  • - oddziały szpitalne: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny,    
      neurologii;
  • - zakłady pielęgniarsko-opiekuńcze;
  • - zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • - szpitale opieki długoterminowej;
  • - domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • - sanatoria;
  • - hospicja.

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design