TECHNIK ELEKTRORADIOLOG 

Okres trwania nauki: 2,5 roku

  

 • Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił/a:


 • - przygotować stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań  
    diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • - przygotować pacjenta i wykonywać prace związane z przygotowaniem badań
    diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej  
    i radioterapii wykonywać, samodzielnie lub w zespole, badania diagnostyczne i zabiegi
   terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego,
   pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
   (m.in. RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia,
   diagnostyka izotopów EKG, EEG, audiometria, spirometria);
   
 • - analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej,
    elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
   
 • - prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • - wdrażać i koordynować system zarządzania jakością.

Perspektywy zatrudnienia:


- sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały
  intensywne go nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii;

 • - pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie
    rezonansu magnetycznego (MR);
 • - pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej;
 • - pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii,
    spirometrii, desytometrii, audiometrii;
 • - pracownie hemodynamiki/ kardioangiografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca  
    i kontroli rozruszników;
 • - zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii.

2014 © Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Realizacja: rychlak.design